Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Brønderslev Bridgeklub.
Senest ændret 6.august 2018
]
Bridgeklubbens dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig,
hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger der er
relevante for klubbens drift.
Vi sletter dine oplysninger på anmodning når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Brønderslev Bridgeklub er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen. Den dataansvarlige i klubben er klubbens formand.
Kontaktoplysningerne på formanden findes på klubbens hjemmeside under menupunktet ”Bestyrelse”
Website: http://www.bridge9700.dk
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  a. Almindelige personoplysninger:
  i. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato,
  indmeldelsesdato mv.
  ii. Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi.
  b. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  i. ingen
 2. Oplysninger om medlemmer med særlige opgaver eller tillidshverv, samme som
  Medlemsoplysninger, samt:
  a. Almindelige personoplysninger:
  i. Andre oplysninger: Oplysninger om hvervet, bankkontonummer mv.
  b. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  i. Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest for medlemmer
  med særlige opgaver, der skal arbejde med børn og unge.
 3. Oplysninger om ansatte:
  a. Almindelige personoplysninger:
  i. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail,
  ansættelsesdato mv.
  ii. Oplysninger til brug for lønudbetaling, fx bankkontonummer.
  b. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  i. Oplysninger til brug for kildeskatteangivelse, forsikring mv.: CPR-nummer.
  ii. Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest for ansatte, der
  skal arbejde med børn og unge.
 4. Oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter:
  a. Almindelige personoplysninger:
  i. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato
  mv.
  ii. Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi.
  b. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  i. ingen
 5. Oplysninger om substitutter
  a. Almindelige personoplysninger:
  i. Kontaktoplysninger som navn, adresse, mail og telefonnummer.
  Her indsamler vi oplysninger fra
  Normalt får vi oplysningerne fra dig selv og fra Danmarks Bridgeforbund. Oplysninger vi modtager fra
  Danmarks Bridgeforbund er foruden almindelige registrerings- og kontaktoplysninger sportslige oplysninger
  om fx spillestyrke samt eventuelle udelukkelser.
  Vores formål med behandling af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
  Lovlige grunde til at behandle personoplysninger er særligt:
  • Bridgeklubbens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
  (interesseafvejningsreglen).
  • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
  • At der sker som følge af et lovkrav.
  • At der sker med dit samtykke.
  Formålene:
 6. Vi behandler medlemsoplysninger:
  a. For at kunne gennemføre almindelig medlemshåndtering, kommunikation,
  kontingentopkrævning mv.
  b. For at kunne gennemføre bridgeaktiviteter i en korrekt sportslig kontekst.
  c. For at kunne udstrække værdien af medlemskabet overfor Danmarks Bridgeforbund og
  overfor forbundets øvrige medlemsklubber.
 7. Vi behandler oplysninger om medlemmer med særlige opgaver:
  a. For at kunne opfylde de forpligtelser vi har overfor hinanden i relation til din særlige
  opgave.
 8. Vi behandler oplysninger om ansatte:
  a. For at kunne opfylde de forpligtelser vi har overfor hinanden i relation til dit
  ansættelsesforhold.
  b. For at opfylde myndigheders krav.
 9. Vi behandler oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter:
  a. For at kunne identificere og kommunikere med deltagerne i relation til aktiviteten.
  b. For at kunne gennemføre bridgeaktiviteten i en korrekt sportslig kontekst.
 10. Vi behandler oplysninger om substitutter:
  a. For at kunne tilbyde vores medlemmer muligheden for at kunne kontakte mulige
  substitutter.
  Vi behandler som hovedregel kun personoplysninger ud fra legitime interesser:
  • For at kunne gennemføre turneringsaktiviteter – herunder offentliggøre start- og resultatlister samt
  MP- og handicapposteringer.
  • For at kunne håndtere dine medlemsrettigheder korrekt, fx i forhold til generalforsamlingen.
  • For at kunne håndhæve dine medlemsforpligtelser korrekt, fx i forhold til kontingentbetaling.
  • For at kunne afholde sociale arrangementer, fester mv. – herunder invitere hertil på mail, sms eller
  telefon.
  • For at kunne vise indholdet og ånden i vores klubliv til udenforstående – herunder offentliggøre
  billeder der illustrerer aktiviteten desuagtet at enkeltpersoner vil kunne genkendes herpå.
  • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danmarks Bridgeforbund for at sikre en
  korrekt håndtering af vores medlemskab heraf samt for at sikre opfyldelsen af dine rettigheder
  overfor DBf og DBf’s øvrige medlemsklubber i kraft af dit medlemskab hos os.
  • For at kunne dokumentere vores foreningsstatus overfor legitime interessenter, fx for opnåelse af
  kommunal lokalestøtte eller private fondes tilskud.
  • For at kunne dokumentere vores aktiviteter i statistisk eller historisk kontekst.
  • For medlemmer under 18 år behandler vi endvidere forældres persondata for at kunne
  kommunikere med medlemmets forældre.
  Vi behandler undtagelsesvist persondata under samtykke:
  • Vi forlanger børneattest fra alle medlemmer, der har til opgave at lede, undervise eller fungere som
  hjælper for en af klubben arrangeret aktivitet, der hovedsageligt er henvendt mod unge under 15.
  Videregivelse af dine personoplysninger
  • Vi videregiver dine personoplysninger til Danmarks Bridgeforbund.
  • Vi videregiver dine personoplysninger til andre samarbejdspartnere i det omfang det har naturlig
  relevans for en særlig opgave eller et tillidshverv, du har påtaget dig – fx oplyser vi dine
  kontaktoplysninger på vores hjemmeside, hvis du er klubbens formand.
  • Vi videregiver dine personoplysninger til myndigheder efter deres lovlige krav herom.
  • Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemands marketingsformål.
  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
 11. Medlemmer:
  a. Vi opbevarer dine personoplysninger til du anmoder om at få dem slettet og dertil i op til 3
  år efter det kalenderår, hvor du har meldt dig ud af klubben.
 12. Medlemmer med særlige opgaver: som medlemmer.
 13. Ansatte:
  a. Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter det kalenderår, hvor din ansættelse
  er ophørt.
 14. Deltagere i åbne aktiviteter:
  a. Vi opbevarer dine personoplysninger indtil aktiviteten er endeligt afsluttet og du anmoder
  om at få dem slettet.
  Vi opbevarer dog oplysninger der skal anvendes i en historisk eller statistisk kontekst så længe de har værdi
  i denne kontekst – fx opbevarer og offentliggør vi navnene på årets klubmestre eller vinderne af vores åbne
  turneringer gennem hele klubbens levetid.
  Dine rettigheder
  Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om
  dig:
  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data (retten til at indsigt i nærværende politik).
  • Retten til indsigt i dine egne personoplysninger (se hvad vi har registreret om dig).
  • Retten til berigtigelse.
  • Retten til sletning.
  • Retten til begrænsning af behandling.
  • Retten til dataportabilitet (retten til at få udleveret de oplysninger, vi har registreret om dig i et
  læseligt format).
  • Retten til indsigelse.
  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du kan finde kontaktoplysninger først i
  dette dokument.
  Vær opmærksom på, at dine rettigheder ikke er ubetingede. Fx vil vi typisk have mere ret til at registrere
  dig end du har ret til at blive slettet så længe dit medlemskab af klubben består eller så længe du deltager i
  vores aktiviteter. Og selv efter at dit medlemskab er ophørt kan vi have en legitim ret til at afvise at slette
  dig, fx for at kunne opstille lovlig krævet dokumentation for et opnået kommunalt tilskud.
  Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil vi hurtigst
  muligt tage stilling til, om vi finder der er et væsentligt og legalt hensyn i vores klubdrift der vejer tungere
  end din rettighed til rettelse eller sletning – og finder vi ikke sådan et hensyn vil vi gennemføre ændring
  eller sletning hurtigst muligt derefter.
  Substitutter optages kun på substitutlisten ved tilsagn, og du kan til enhver tid tilbagekalde dette tilsagn.
  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx til Datatilsynet.
  Revidering af privatlivspolitikken
  Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Du kan se øverst i dokumentet
  hvornår denne udgave senest er ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig
  på vores hjemmeside og vil kunne fås i udskrift ved henvendelse til kontaktpersonen.
  Vedtaget af Brønderslev Bridgeklubs bestyrelse 6. august 2018